Sweet Followers

Cik Qaseh Visitors

AmazingCounters.com

30 May 2014

(PRA 3108) Prinsip Rukun Negara dan FPK Membantu Kurikulum, Pengajaran dan Pengurusan Pusat Pembelajaran Tunjang Kerohanian dalam Prasekolah


     Falsafah Pendidikan adalah panduan ataupun haluan kepada pendidikan untuk merancang atau merefomasikan sistem pendidikan berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan negara. Oleh itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal secara teliti dengan mengambil kira aspek-aspek yang berkaitan dengan keperluan individu, masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, secara tidak langsung ia membantu dalam merancang kurikulum serta pengajaran dan pembelajaran bagi tunjang kerohanian, sikap dan nilai dalam pendidikan prasekolah. Dalam konteks pendidikan kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan seiring dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja di persekitaran dan mengaplikasikan ilmu atau kemahiran yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya sebagai persediaan untuk kehidupan pada masa akan datang (Department of Education and Science, 1990).            


          Tunjang kerohanian, Sikap dan Nilai amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilai murni kepada kanak-kanak bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percaya kepada Tuhan, Berperibadi mulai, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum pendidikan Islam dalam tunjang diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum pendidikan Islam dalam tunjung Kerohanian, Sikap dan Nilai dapat menyumbang ke arah melahirkan murid Islam yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertaqwa dan beramal soleh melalui ilmu, kemahiran dan amalan yang disarankan. Pendidikan Islam Prasekolah juga dapat disampaikan melalui aktiviti bercerita, tunjuk cara, amali, nyanyian lagu-lagu nasyid, permainan, lakonan, penerokaan dan penjelasan, pemerhatian dalam sekitar serta kegiatan manusia.              

          Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ini juga ada menyatakan matlamatnya untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Oleh itu, kerohanian juga merupakan salah satu daripadanya. Dalam tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), ia menyenaraikan senarai fokus yang perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya berkaitan akidah, ibadah, sirah, akhlak dan asas bahasa Al-Quran dan tulisan jawi dalam pendidikan Islam. Bagi pendidikan Moral pula, ia menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri murid-murid seperti nilai kasih sayang, bekerjasama, disiplin, toleransi, bertolak ansur, bersyukur dan sebagainya. Jikan nilai-nilai ini disematkan ke dalam diri murid-murid, tingkah laku dan sikap mereka akan lebih baik, menunjukkan kesopanan dan tidak melakukan perkara-perkara negatif.        

      Kurikulum dibentuk berdasarkan falsafah yang telah ditetapkan. Oleh itu, falsafah pendidikan perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum menyediakan kurikulum prasekolah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang digunakan dalam pengajaran prasekolah adalah dibentuk berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Semua pusat pembelajaran kanak-kanak sama ada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sehubungan dengan itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak formal dalam suasana  yang menyeronokkan. Bagi membantu perkembangan kanak-kanak, pendidik perlu memahami hasrat negara yang telah diterjemahkan dalam FPK dan Rukun Negara. Oleh itu, kurikulum bagi pendidikan prasekolah telah disesuaikan dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Selaras dengan matlamat FPK, kurikulum pendidikan prasekolah memberi fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Jika dilihat dalam konteks tunjang kerohanian, sikap dan nilai dalam pendidikan prasekolah, terdapat beberapa elemen dalam FPK yang telah dijadikan sebagai panduan dalam merancang suatu kurikulum. Antara elemen tersebut adalah seperti pendidikan suatu usaha berterusan, memperkembang potensi individu, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, insang yang seimbang dan harmonis, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengtahuan, rakyat Malaysia yang berketrampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri dan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan.        

          Berdasarkan elemen pertama iaitu pendidikan suatu usaha berterusan, kita tahu bahawa proses pendidikan itu tidak terbatan dan merupakan proses yang dijalankan secara berterusan sepanjang hayat. Hal ini termasuklah proses pemerolehan, pemindahan pengetahuan dan penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan. Pendidikan sudah bermula sejak kita berada di rumah lagi dan seterusnya pendidikan secara formal di sekolah. Misalnya, kita dapat lihat bahawa pendidikan di Malaysia bermula daripada pendidikan di peringkat awal kanak-kanak sama ada di prasekolah, rumah ataupun tadika. Pendidikan diteruskan pula ke peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah pada umur 7 hingga 17 tahun. Kemudian, diteruskan lagi peringkat pengajian tinggi, iaitu insitut pendidikan tinggi sama ada institut pendidikan tinggi awam mahupun ataupun swasta.                

           Elemen memperkembang potensi individu pula menekankan keupayaan, bakat dan potensi individu dalam aspek JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Setiap individu mempunyai potensinya yang tersendiri sejak lahir lagi. Oleh itu, melalui pendidikanlah seseorang dapat memperkembangkan dan meningkatkan potensi mereka agar mencapai ke tahap yang lebih cemerlang. Jika dilihat dalam aspek rohani, ia merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. 

          Unsur rohani lebih menjurus kepada amalan keagamaan. Misalnya pendidikan Islam dalam tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, ia memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasullullah dan Kalimah Syahadah. Di samping itu, murid-murid prasekolah juga belajar mengenai cara-cara bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasullullah dan melakukan amalan harian mengikut adab.  Pada masa yang sama, murid-murid prasekolah juga dapat mengenal asas bahasa Al-Quran seperti huruf hijaiyah dan jawi serta menghafal beberapa doa dan surah-surah pendek. Melalui kemahiran-kemahiran yang diajar inilah mampu membantu mengembangkan potensi kanak-kanak tersebut dalam aspek rohani. Contohnya, guru menekankan nilai dan amalan membaca doa dan membasuh tangan sebelum dan selepas makan merupakan salah satu aspek kerohanian yang boleh diterapkan dalam diri murid-murid prasekolah.          

          Dalam FPK juga, ia menekankan elemen perkembangan potensi individu secara menyeluruh. Hal ini bermakna, bakat, potensi dan kebolehan seseorang individu itu tidak boleh dikembangkan secara berasingan, sebaliknya dikembangkan secara bersepadu iaitu merangkumi aspek JERIS. Potensi kanak-kanak bukan sahaja dikembangkan dalam aspek komunikasi, fizikal dan kreativiti, ketrampulan, kemanusiaan ataupun sains dan matematik tetapi aspek kerohanian juga perlu seiring dengan perkembangan aspek-aspek yang lain. Justeru, Kurikulum Standard Pendidikan Prasekolah dibahagikan kepada beberapa tunjang termasuklah tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai.          

          Bagi elemen yang ketiga iaitu insan yang seimbang dan harmonis merujuk kepada perkembang individu dari aspek ilmu pengetahuan, bertenaga mahir, berakhlak, mempunyai rasa kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwan dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas serta kematangan dalam emosi dan sosial. Menurut perspektif Islam, tujuan dan matlamat pendidikan adalah untuk membentuk akidah, sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara. Matlamat utama pendidikan juga menurut perspektif Islam adalah untuk pembinaan dan pendidikan akal (tauhid), pembinaan keperibadian (sikap) persiapan diri bagi kehidupan dunia dan akhirat (kemahiran) dan seterusnya supaya manusia mampu menerokai dan menguasai ilmu sebagai asas pembangunan diri secara berterusan. Oleh itu, elemen insan yang seimbang dan harmonis adalah salah satu panduan dalam membentuk kerohanian dalam diri seseorang individu. Untuk menjadi insan yang seimbang adalah amat penting bagi seseorang individu itu memiliki ilmu dan sahsiah yang baik. Keseimbangan antara kelima-lima aspek ini (JERIS) akan menghasilkan individu yang mempu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Seseorang individu itu juga perlu seimbang dari aspek luaran dan dalaman iaitu sebagai manusia yang jujur, benar, baik tutur kata dan amalannya untuk mendapat bimbingan dan hidayah Allah. Kesemua aspek ini ada diterapkan dalam tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dalam pendidikan Prasekolah.          

          Elemen kepercayaan kepada Tuhan juga diberikan penekanan dalam FPK bahawa semua hidupan yang berada di muka bumi ini adalah tidak tercipta dengan sendirinya malah adalah ciptaan Allah. Daripada elemen ini, kita dapat lihat dalam kurikulum Standard Pendidikan Prasekolah terdapat perkara yang difokuskan salah satunya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini termasuklah aktiviti menyebut Rukun Iman dan Rukun Islam. Manakala dalam pendidikan Moral pula adalah seperti nilai bersyukur terhadap ciptaan yang Allah beri.          

       Elemen seperti membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan pula menggalakkan masyarakat agar menanam sikap suka membaca dan cinta akan ilmu pengetahuan. Elemen ini dapat kita dalam usaha kerajaan untuk memastikan rakyatnya memiliki sikap suka membaca dan cinta akan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya bagig membantu bukan sahaja diri sendiri tetapi juga membantu orang lain. Antara ciri individu yang berilmu pengetahuan adalah mereka yang memiliki ciri-ciri suka membaca, sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Penerapan budaya membaca juga adalah salah satu ninlai yang diterapkan dalam perkembangan kerohanian kanak-kanak, contohnya nila kerajinan. Oleh itu, elemen FPK ini membantu dalam merancang dan melaksanakan kurikulum bagi tunjang kerohanian di mana tumpuan diberikan kepada perkembangan dan penguasaan kemahiran berfikir kanak-kanak sebagai individu yang berilmu pengetahuan. Kepelbagaian kecerdasan murid juga perlu diambil kira untuk memperkukuhkan pengalaman pembelajaran mereka dalam usaha membentuk manusia yang mempunyai ciri-ciri kerohanian yang tinggi dan memegang nilai-nilai murni dalam diri mereka.          

         KSPK juga ada menerapkan elemen rakyat Malaysia yang berketrampulan dalam tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Seorang individu yang berketrampulan adalah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta kecekapan dalam melakukan tugas demu memajukan negara. Di samping itu, elemen rakyat Malaysia yang berakhlak mulia menggalakkan untuk menerapkan tingkah laku yang bersopan santun, berdisiplin dan bersepadu serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Seseorang rakyat yang berakhlak mulia juga adalah seorang yang tahu membezakan sesuatu perkara yang baik dan yang buruk serta sentiasa memilirkan kesan dan akibat daripada perbuatan yang dibuatnya.          

          Prinsip Rukun Negara bukan sahaja panduan dalam bidang pendidikan, tetapi ia juga menjadi pegangan dan asas kepada seluruh warga Malaysia. Walau bagaimanapun, dalam konteks pendidikan prinsip rukun negara ini amat berkait rapat dalam membantu perkembangan kerohanian, sikap dan nilai kanak-kanak. Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral bagi prasekolah dalam tunjang kerohanian yang mengandungi nilai-nilai adalah berdasarkan agama, tradisi dan norma-norma masyarakat Malaysia yang berbilang kaum serta norma-norma kemanusiaan sejagat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Misalnya, prinsip pertama dalam rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menekankan bahawa bangsa dan negara kita telah wujud atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Matlamat pendidikan juga adalah untuk membangunkan semua aspek diri individu secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri individu terpelihara. Selaras dengan matlamat FPK iaitu melahirkan insan yang menyeluruh dari segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial, terdapat beberapa prinsip yang dipililh bagi merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antaranya adalah bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain, berpegang teguh pada ajaran agama, prihatin kepada alam sekitar, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup, bersemangat patriotik, menghormati hak asasi manusia dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan. Matlamat negara juga adalah untuk membina masyarakat yang bermorak dan beretika iaitu sebuah masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang kukuh dan bersikap toleransi.          

        Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kita perlu membantu murid-murid untuk memahami, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. Pendidikan Moral yang terbina mampu memberi peluang kepada murid untuk menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran sosial. Dengan adanya penguasaan kemahiran-kemahiran ini, ia menyediakan murid untuk menghadapi alaf baru dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab. Dalam prinsip Rukun Negara yang kedua pula iaitu Kesetiaan kepada Raja dan Negara, prinsip ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu hormat dan patuh pada pemimpin dan raja serta setia kepada negara. Perancangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah juga perlu diberi perhatian bagi membolehkan murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara rasional.          

             Di samping itu, perkembangan aspek rohani dan personaliti individu sepertimana yang ingin dicapai dalam tunjang kerohanian, sikap dan nilai dalam KSPK, dapat kita lihat dalam Prinsip Rukun Negara yang kelima iaitu Kesopanan dan Kesusilaan. Prinsip ini berkait rapat dengan nilai morak dan akhlak masyarakat. Prinsip ini juga menjadi panduan seluruh masyarakat supaya perilaku masyaraka sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan negara yang berasaskan keperibadian bangsa dan nilai murni. Jika kita lihat dalam pendidikan moral prasekolah, ia memberi fokus kepada nilai-nilai dan perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang murid berada di prasekolah. Antara fokus dalam pendidikan morak di prasekolah adalah seperti Kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, berhemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin. Walau bagaimanapun, pendidikan moral di prasekolah ini tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik sahaja tetapi diterapkan melalui semua aktiviti yang dijalankan di prasekolah.          

            Kesimpulannya, prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dijadikan panduan dan pegangan menentukan kurikulum sekolah mampu membantu perkembangan tunjang kerohanian, sikap dan nilai di prasekolah. Untuk meningkatkan perkembangan rohani kanak-kanak, pendidikan agama harus ditekankan seperti yang dilakukan pada masa kini. Kesedaran tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta perlu ditegaskan. Melalui pendidikan agama dalam tunjang kerohanian inilah semangat dan rasa sayang kepada Tuhan serta sifat-sifat yang taat kepada suruhan Tuhan tetap diperkukuhkan. Oleh itu, prinsip Falsafah Pendidikan dan Rukun Negara seperti kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan akan tercapai. Walau bagaimanapun, kejayaan dan keberkesanaan pelaksanaan sesuatu kurikulum bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di dalam bilik darjah.                         

No comments:

Post a Comment

Leave Your Link :) Jom Blogwalking!